pri Stavebnej komore Slovenskej republiky, n.o.

ŠTATÚT ÚSTAVU

ŠTATÚT

NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

poskytujúcej všeobecne prospešné služby

 Čl. I.

Názov a sídlo neziskovej organizácie

 Názov organizácie:

VEZUS – SKSR VÝSKUMNÝ, EXPERTÍZNY A ZNALECKÝ ÚSTAV STAVEBNÝ

pri Stavebnej komore Slovenskej republiky n.o.

 1. Sídlo neziskovej organizácie: Strmá ulica 616/26, 949 01 Nitra

Čl. II.

Druh všeobecne prospešných služieb 

 1.0  Nezisková organizácia v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách poskytuje:

         a) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

b) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

 

2.0   Ďalšie poskytované služby a činnosť v súlade čl. II. ods. 1) písm. f):

2.1  Všeobecne:

 1. V súlade s platnými zákonmi, technologickými predpismi, normami, a ostatnými predpismi na vyzvanie verejnosti a úradov bez ich ohraničenia vykonáva kontrolu a vyšetrenie porúch stavieb a ich častí, zistenia vyhodnocuje, vyhodnocuje kvalitatívnu úroveň vykonaných stavebných diel, alebo ich častí a oboznamuje s výsledkami verejnosť v rámci svojej publikačnej, prednáškovej a osvetovej činnosti.
 2. Spolupracuje s podobnými ústavmi, skúšobňami a laboratóriami v Slovenskej republike  a v zahraničí.
 3. Výskumnú, expertíznu, znaleckú a odbornú kontrolnú a diagnostickú činnosť v rozsahu činnosti tohto ústavu vykonáva vyberanými externými znalcami, kvalifikovanými odborne spôsobilými osobami a špecialistami, špecializovanými skúšobnými a vývojovými pracoviskami aj mimo tohto ústavu oprávnenými vykonávať znaleckú a odbornú činnosť na území Slovenskej republiky a v štátoch Európskej únie, prípadne aj mimo Európskej únie, ak si to okolnosti budú vyžadovať.
 4. V súlade s platnými právnymi predpismi vykonáva činnosť a na vyžiadanie vystupuje pred súdom, alebo iným orgánom verejnej moci.
 5. Výskumnú, expertíznu a znaleckú činnosť vykonáva hlavne operatívnym zostavovaním odborníkov, znalcov, ústavov a laboratórií do špecializovaných odborných tímov, s hlavným cieľom poskytnúť pre zadávateľa výskumu, expertízy, znaleckého posudku, alebo odborného vyjadrenia, kvalifikované odborné, komerčne a právne nezávislý výstup.
 6. Spolupracuje s orgánmi štátnej a miestnej správy pri príprave kvalifikovaných odborných  rozhodnutí v oblasti stavebníctva a ním dotknutých odvetví a pri tvorbe legislatívy.
 7. Na základe výzvy (objednávky) poskytuje služby pre orgány štátnej moci a to hlavne pre Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo vnútra SR.
 8. Výsledkami činnosti prispieva k rozvoju vzdelávania a nadväzuje spoluprácu s univerzitami, strednými odbornými a vysokými technickými školami hlavne so stavebným zameraním, učňovskými a remeselnými školami so stavebným zameraním na tvorbe a skvalitňovaní obsahu študijných programov, prípadne na akreditácii študijných odborov so stavebným zameraním a odborov stavebníctvom dotknutých v Slovenskej republike a v zahraničí.

 

Čl. III.

Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov

všeobecne prospešných služieb

 1. V sídle organizácie.
 2. Na pracovisku a v pobočke.
 3. Na webovom sídle.
 4. Poštovou zásielkou na vyžiadanie.

 

Čl. IV.

Správna rada, dozorná rada a riaditeľ

 1.0 Správna rada :

1.1 Správna rada je najvyšším orgánom organizácie a jej základné práva a povinnosti sú:

a) Zodpovedá za napĺňanie vízie, resp. plánu rozvoja a poslania organizácie.

b) Schvaľuje vnútorné smernice organizácie.

c) Členovia správnej rady sa podieľajú na činnosti organizácie.

d) Členovia správnej rady sa podieľajú strategickom plánovaní rozvoja činnosti organizácie.

e) Členovia správnej rady získavaní fondov, a to najmä osobnou zainteresovanosťou a svojimi finančnými príspevkami.

f) Správna rada má troch členov, odborníkov v profesiách, ktoré súvisia s napĺňanímposlania organizácie a jej službami.

g) Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

h) Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady (revízor) a riaditeľ.

i) Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.

j) Funkčné obdobie v správnej rade je šesťročné s možnosťou znovuzvolenia.

k) Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady, podpredsedu a tajomníka.

l) Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou.

m) Členom správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.

 

1.2 Správna rada okrem činností uvedených v bode 1.1:

a) Schvaľuje rozpočet organizácie.

b) Schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení.

c) Rozhoduje o použití zisku a úhrade strát, vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.

d) V súlade so zakladacou listinou rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení organizácie.

e) Podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri.

f) V súlade so zakladacou listinou volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat.

g) Volí a odvoláva členov správnej rady a revízora, ak štatút neustanovuje inak.h) Schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku a základných prostriedkov.

i) Rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil vzakladacej listine.

j) Rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene organizácie.

k) Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desať dní od doručenia návrhu dozornej rady (revízora) alebo jednej tretiny členov správnej rady.

l) Správna rada musí byť zvolaná do desať dní od doručenia návrhu revízora alebo jednej tretiny členov správnej rady.

m) Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov.

n) Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

o) Odsúhlasuje zriaďovanie útvarov, oddelení, odborov a prevádzok návrhu riaditeľa.

p) Vypracuje internú organizačnú smernicu pre riadenie organizácie a kontroluje jej plnenie.

r) Kontroluje plnenie internej smernice pre riadenie organizácie.

 

1.3 Členstvo v správnej rade zaniká:

 1. uplynutím funkčného obdobia
 2. členstvo v správnej rade je na obdobie 6 rokov
 3. odstúpením, pričom členstvo v správnej rade zaniká zvolením nového člena správnej rady
 4. odvolaním – ak sa bez náležitého ospravedlnenia člen správnej rady nezúčastní na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady, alebo ak sa aktívne, v zmysle štatútu, nepodieľa na činnosti organizácie
 5. smrťou.

 

2.0 Revízor

Revízor je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na jej činnosť.

2.1 Funkčné obdobie člena revízora je trojročné, s možnosťou znovuzvolenia.

2.2 Člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontroluje, či účtovníctvo je riadne vedené v súlade s príslušným zákonom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.

2.3  Revízor je fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

2.4 Revízor nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.

2.5 Funkcia člena „Revízor“ je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Revízorovi patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.

2.6  Revízor najmä:

a) preskúma ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnejrade

b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov

c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie

d) navrhuje zvolanie správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie

 

2.7  Revízor je oprávnený:

a) podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, ak si to vyžaduje záujemneziskovej organizácie

b) navrhnúť obmedziť práva riaditeľa rokovať v mene neziskovej organizácie

c) zúčastňovať sa rokovania správnej rady s hlasom poradným

d) upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny.

 

3.0 Riaditeľ

3.1     Riaditeľ je štatutárnym orgánom neziskovej organizácie. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

3.2     Riadi činnosť organizácie a koná v jej mene.

3.3     Rozhoduje o všetkých záležitostiach, ak nie sú zákonom, zakladacou listinou, štatútom alebo internými smernicami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

3.4     Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným. Predkladá správnej rade návrh rozpočtu najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka.

3.5     Riaditeľ vyhotovuje organizačný a mzdový poriadok a systém odmien pre zamestnancov.

3.6     Riaditeľ vyhotovuje pracovné náplne pre administratívnych pracovníkov.

3.7     Riaditeľ zabezpečuje cenovú politiku poskytovaných služieb.

3.8     Riaditeľ zabezpečuje vedenie účtovníctva a miezd organizácie.

3.9     Riaditeľ zriaďuje jednotlivé špecializované odbory a oddelenia organizácie.

3.10   Riaditeľ zriaďuje jednotlivé organizačné útvary organizácie.

3.11   Riaditeľ môže časť svojich právomocí, povinností a zodpovednosti, resp. výkon konkrétneho úkonu alebo súbor úkonov delegovať v súlade s internou smernicou niekomu z členov správnej rady prípadne inému vedúcemu pracovníkovi v rámci organizačnej štruktúry riadenia organizácie.

 

4.0 Zamestnanci:

4.1     Nezisková organizácia na zabezpečenie svojej činnosti môže zamestnávať administratívnych pracovníkov, samostatne zárobkovo činné osoby alebo ako dobrovoľníkov.

4.2     Základné povinnosti zamestnanca sú obsiahnuté v pracovnej zmluve.

4.3     Práva a povinnosti zamestnanca sú obsiahnuté v pracovnej náplni zamestnanca.

4.4     Zamestnanec plní úlohy priameho nadriadeného v súlade s vnútornou organizačnou smernicou.

4.5     Zamestnanec má nárok na odmenu v súlade so mzdovou politikou organizácie.

4.6     Ostatné práva a povinnosti zamestnanca sa riadia zákonníkom práce.

Čl. V.

               Čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie

 Zo schôdzi orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uschováva po dobu 5 rokov.

  Čl. VI.

Finančné prostriedky a hospodárenie

1.0     Majetok neziskovej organizácie tvoria:

a) vklady zakladateľov

b) príjmy z vlastnej činnosti

c) príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení

d) dedičstvo

e) dary fyzických a právnických osôb

 

1.2.    Neziskovej organizácii možno poskytnúť na jej činnosť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.

1.3     Dotácie môžu byť poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta.

1.4     Poskytnuté prostriedky môžu byť použité výlučne na určené činnosti.

1.5     Nezisková organizácia môže získavať a obhospodarovať aj prostriedky z grantov.

1.6     Finančné prostriedky sú použiteľné výlučne pre na náklady prevádzky správy a miezd administratívy, rozvoj vlastných aktivít v celom rozsahu činnosti vrátane propagácie, nákup, rozvoj a údržby základných prostriedkov a technológií pre činnosť.

 Čl. VII.

Výročná správa

 1. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna.
 2. Výročná správa obsahuje

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,

b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c) výrok auditora k ročnej účtovnej závierke, ak ju auditor overoval,

d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,

f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,

g) zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,

h ďalšie údaje určené správnou radou.

 1. Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla.

 Čl. VIII.

Spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

 1.0 Nezisková organizácia sa zrušuje:

a) dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom,keď bolo toto rozhodnutie prijaté,

b) rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,

c) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,

d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

e) ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3, f. ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3, g. v období od zrušenia po výmaz z registra nie je možné vykonávať žiadne právne úkony.

1.1     Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

1.2     Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.

1.3     Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.

1.4     Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.

1.5     Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.

1.6     Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak zákon neustanovuje inak.

Čl. IX.

Poskytovanie informácií

Nezisková organizácia zverejní informáciu o nakladaní s majetkom v sídle organizácie, príp. v prevádzke podľa požiadaviek.

Čl. X.

Záverečné ustanovenia

 Zakladatelia rozhodli, že pre prípad ich smrti oprávnenia zakladateľa č.1 prejdú na jeho zákonných dedičov a prípade zakladateľa č.2 prejdú na právnickú osobu Stavebná komora Slovenskej republiky o.z., IČO 42427509, Strmá 616/26 .

 

Miesto a dátum :            Nitra dňa 27.11.2020

 

zakladateľ č.1:

Ivan Pauer

 

zakladateľ č.2:

Stavebná komora Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

                                    

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archív

© 2021, Ivan Pauer. All Rights Reserved.