pri Stavebnej komore Slovenskej republiky, n.o.

NAŠE SLUŽBY

VYKONÁVACIA SMERNICA  VEZUS – SKSR VS č. 01-2021

1.0  Účel a spôsob vykonania služby pre objednávateľa:

 • V súlade so štatútom ústav vyhotovuje Odborné vyjadrenie, Expertízu a Znalecký posudok vyhotovený odborným tímom „ad hoc“ hlavne forenznými metódami v závislosti na požiadavku objednávateľa a charakter prípadu.
 • Ústav diagnostikuje poruchy stavby, alebo jej časti, zabezpečuje alebo sama vykonáva laboratórne skúšanie a zisťovanie, expertízne činnosti.
 • Vzhľadom na potrebu reagovať na rast požiadaviek na posudzovanie a rozsah posudzovania zo strany verejnosti, rast vstupných cien réžií a externých služieb, zmeny hlavne v  Zákone č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení, zvyšovanie náročnosti vykonávania obhliadok, diagnostiky a vyhodnocovania chýb a porúch,  bola komora nútená aktualizovať rozsah tejto činnosti, ceny a odmeny za svoje služby.
 • Výskumnú, expertíznu, znaleckú a odbornú kontrolnú a diagnostickú činnosť v rozsahu činnosti tento ústav vykonáva vyberanými externými a internými znalcami, odborne spôsobilými osobami a špecialistami s vhodnou kvalifikáciou pre vyšetrovaný prípad, ako aj výskumnými, vývojovými a špecializovanými skúšobnými laboratóriami a pracoviskami aj mimo tohto ústavu oprávnenými vykonávať požadovanú expertíznu, znaleckú a odbornú činnosť na území Slovenskej republiky a v štátoch Európskej únie, prípadne aj mimo Európskej únie, ak si to okolnosti budú vyžadovať.
 • V zmysle § 15 zákona č. 382/2004 Z. z. v prípadnom konaní pred súdom alebo iným orgánom štátnej a verejnej moci môže takýto orgán ustanoviť za znalca aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname znalcov, ak má potrebné predpoklady a súhlasí s ustanovením predmetného § – znalec „ad hoc“.
 • Odborníci a znalci vyšetrovacích tímov vykonávajúci znalca „ad hoc“ v porovnaní so znalcami zapísanými v Zozname znalcov na MS SR pracujú pod gesciou odborným a metodickým vedením ústavu a Stavebnej komory Slovenskej republiky. Znalci „ad hoc“ pred ustanovením za znalca vopred súhlasia s týmto ustanovením svojím podpisom v znaleckej doložke a sľubom súdu, ak bude ustanovený ako svedok svojou výpoveďou k predmetu prejednávanej veci.

2.0  Postup pri preberaní objednávky o  vyšetrenie:

 1. Objednávateľ sa oboznámi vopred so znením VS č. 01-2021 na portáli ústavu podľa, ktorej sa napokon rozhodne.
 2. Objednávateľ doručí a zapožičia ústavu všetky podklady potrebné pre vyšetrovanie danej problematiky dotknutej stavby.
 3. Objednávateľ osobne prerokuje s povereným zástupcom ústavu rozsah vyšetrovania problematickej stavby, alebo jej časti, ktorá má byť vyšetrená.
 4. Objednávateľ so svojim vyšetrovacím tímom v závislosti na predpokladaný rozsah, vykoná vyšetrenie na mieste stavby.
 5. Objednávateľ vyhotoví predbežnú kalkuláciu odmeny.
 6. Objednávateľ písomne požiada o predbežný cenový návrh.
 7. Objednávateľ  svojim listom alebo elektronickou cestou potvrdí konečný návrh odmeny podľa tejto smernice potvrdí vážnosť svojej objednávky potvrdí úhradou zálohovej faktúry alebo vinkuláciou na účet vo výške 70% z predbežnej odmeny.
 8. Prípadné nevyhnutné naviac náklady nad rámec pôvodne dohodnutej odmeny vyšetrujúci ústav oznámi objednávateľovi a požiada o jej odsúhlasenie. V opačnom prípade má ústav právo dokončiť pôvodný rozsah prác bez vykonania naviac prác a prípad uzatvorí v rozsahu vykonaných zistení. V takomto prípade ústav nenesie žiadnu zodpovednosť za neúplný výsledok vyšetrovania a za následky z toho plynúce.
 9. Zostatok odmeny vyplatí objednávateľ najneskôr pri prevzatí posudku. V prípade, že objednávateľ nedoplatí zostatok ceny, ústav si vyhradzuje zadržať vo svojej úschove výsledok vyšetrenia až do doby zaplatenia a objednávateľovi vráti všetku zapožičanú a písomnú a výkresovú dokumentáciu.
 10. Objednávka môže byť doručená elektronickou poštou, kuriérom, osobne na adresu sídla ústavu: Strmá ulica 616/26, 949 01  Nitra, alebo elektronicky na e-mailovú adresu podľa žiadaného druhu výstupu vyšetrenia.

3.0  Odbor činnosti ústavu:

37 00 00 Stavebníctvo výstup
expertízy odborné vyjadrenie
znalecké posúdenie
37 01 00 Pozemné stavby áno áno
37 02 00 Dopravné stavby áno áno áno
37 06 00 Stavebná fyzika áno áno áno
37 07 00 Statika stavieb áno áno
37 08 00 Projektovanie v stavebníctve áno
37 12 00 Stavebné konštrukcie áno áno
37 13 00 Poruchy stavieb áno áno áno
Mykologické vyšetrenia vnútorného prostredia budov (Vyhláška MZ SR 201/2016 Z. z.) áno áno
Termovízne vyšetrenie tepelných únikov z budov áno áno
Posudzovanie porúch šikmých a plochých striech áno áno áno

 

4.0  Základný cenník služieb :

4.1      Ceny sa kalkulujú vždy orientačne pre každý prípad individuálne.

4.2     Po vyhotovení záverečného vyhodnotenia sa odmena spresní podľa skutočne vynaložených nákladov a nutne vykonaného rozsahu práce.

4.3  Náhrada za dopravu, ubytovanie a ostatnú réžiu

a) 0,55 € / km dopravné náklady (obsahuje cenu aj za cestu späť) alebo 0,275 € / km jedným smerom. Sadzba sa aktualizuje podľa priemernej výšky ceny PHM za 3 mesiace (kvartál).

b) Náklady na ubytovanie, prípadne zvýšené náklady na stravu sa účtujú podľa platnej vyhlášky.

c) Iné náklady spojené s výjazdom v závislosti na rozsah činnosti v mieste konania sa účtujú v súlade s platnými zákonmi a smernicami. Pri výjazde nad 150 km a práca na mieste nad 3 hod. (bez obedovej prestávky a zákonnej prestávky na ceste) sa účtujú minimálne ubytovacie náklady vo výške 45,00 €/osoba/noc.

 

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archív

© 2021, Ivan Pauer. All Rights Reserved.